Методика аналізу фінансового стану підприємства на базі звітності.

Методика проведення аналізу фінансової звітності підприємства залежить від поставлених цілей інформаційного, методичного, кадрового й технічного характеру. Логіка аналітичної роботи передбачає її організацію у вигляді двомодульної структури:

o експрес-аналіз фінансового стану;

o деталізований аналіз фінансового стану. Інформаційною базою аналізу є баланс підприємства, звітпро фінансові результати, додатки до балансу і довідки до звіту.

Далі треба звернути увагу на загальну характеристику окремих елементів інформаційної бази. Так, баланс підприємства складається з двох частин активів і пасивів. Обидві частини завжди збалансовані: підсумкова сума рядків з активу дорівнює підсумковій сумі рядків із пасиву, а ця сума називається валютою балансу. Звіт про фінансові результати та їх використання містить суми всіх доходів підприємства від продажу товарів і послуг або інших статей доходу і надходжень із сумою всіх витрат, що їх мало підприємство за період від початку року. Результатом даного порівняння виступає валовий (балансовий) прибуток або збитки за період. Звіт про фінансові результати та їх використання складається з двох розділів: перший містить етапи розрахунків фінансових показників, другий - напрямки використання прибутку. Аналіз та оцінка структури балансу підприємства проводиться на базі таких показників:

- коефіцієнта поточної ліквідності;

- коефіцієнта забезпеченості власними коштами;

- коефіцієнта відновлювання (втрати) платоспроможності.

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує загальну забезпеченість підприємства обіговими коштами для ведення господарської діяльності та своєчасного погашення термінових зобов'язань підприємства. Коефіцієнт визначається як відношення вартості обігових коштів (виробничі запаси, готова продукція, гроші, дебіторська заборгованість та інші оборотні активи) до найнагальніших зобов'язань підприємства у вигляді короткотермінових кредитів банків, короткотермінових позик, різних кредиторських заборгованостей та інших короткотермінових пасивів за формулою


0773821707919639.html
0773872038796408.html
    PR.RU™