ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІ

КАФЕДРА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ

МІКО ДІАНИ ПАВЛІВНИ

ВПЛИВ САМООЦІНКИ НА ЕМОЦІЙНУ РЕГУЛЯЦІЮ ПОВЕДІНКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Випускна робота з напрямку підготовки — 6.030102 — “Психологія”

студентки 4.3

спеціальність “Психологія”

Науковий керівник:

МУДРАК ІГОР АРКАДІЙОВИЧ,

старший викладач

РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАХИСТУ

Протокол №______

засідання кафедра педагогічної та вікової психології

від _____________________ 2014 р.

Завідувач кафедри

доц. Гошовський О.Я._______________

ЛУЦЬК — 2014

ЗМІТ

ВСТУП……………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ І. ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ САМООЦІНКИ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

1.1. Становлення самосвідомості старшокласника……………………………5

1.2. Самооцінка як основний компонент у структурі особистості…………...6

1.3. Онтогенез емоційних переживань і самооцінки………………………….10

1.4. Динамічні характеристики емоційної сфери в старшому шкільному

віці………………………………………………………………………………..16

РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ САМООЦІНКИ НА ЕМОЦІЙНУ РЕГУЛЯЦІЮ ПОВЕДІНКИ СТАРШОКЛАСНИКА

2.1. Опис психологічного інструментарію……………………………………20

2.2. Аналіз і узагальнення результатів дослідження…………………………..38

2.3. Шляхи формування адекватного рівня розвитку самооцінки……………43

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………

ВСТУП

Актуальність дослідження. Курс суспільства на гуманізацію створює необхідність наукового уточнення та конкретизації формуючих та регулюючих впливів на особистість. Ідея диференційованого навчання та виховання особистості повинна бути реалізована та розроблена психологією. Для цього необхідно звернутися до таких явищ як самосвідомість, одним з найважливіших параметрів якої є самооцінка, та емоційна сфера, яка виступає регулятором поведінки та впливає на самооцінку.

Входячи до складу самосвідомості, самооцінка, на нашу думку, відноситься до комплексу проблем психології, які стосуються внутрішньої активності особистості в ранньому юнацькому віці. Активне вивчення зв'язку самооцінки з почуттями дозволить розширити уявлення про її вплив на емоційні стани старшокласника і розробити нові більш досконалі і ефективні підходи до корекційної роботи в умовах шкільної психологічної служби.

В основі нашого дипломного дослідження лежить теоретичний і практичний доробок таких відомих вчених. як В.В. Столін, В.К.Вілюнас, О.М.Леонтьєв, 1.1. Чеснокова, О.Гуменюк, О.Кондаш, Е.С.Шорохова, Дж.Мід, Б.І.Додонов, А.Ліпкіна, Р.Бернс та багап>ох інших. Однак ми б хотіли наголосити, що в дослідженні домінуюче значення відводиться вивченню особливостей впливу самооцінки на емоційну регуляцію поведінки старшокласника.Об'єкт дослідження - особистісна сфера старшокласника.

Предметом даного дослідження є вплив самооцінки на емоційну

регуляцію поведінки старшокласника.

Метою дослідження є дослідити як впливає різна самооцінка на емоційну регуляцію поведінки особистості в ранньому юнацькому віці.

Для досягнення мети необхідно виконати наступні завдання:

1) з'ясувати розуміння феномену самооцінки в психологічній науці та

дослідити механізм впливу емоцій на поведінку людини на основі аналізу наукової та навчально-методичної літератури;

2) провести емпіричне дослідження впливу самооцінки особистості на

особливості її емоційної регуляції;

3) виявити або спростувати наявність кореляційного зв'язку між високою

і низькою самооцінкою людини з одного боку та емоційною регуляцією

поведінки - з іншого;

4) розробити програму тренінгу корекції неадекватної самооцінки у

старшокласників;

5) експериментально визначити ефективність використання розробленої

корекційної програми.

Методологічною основоюнашого дослідження став системний підхід до вивчення психічного розвитку та формування особистості (Б.Г.Ананьєв, М.Й.Боришевський, Г.С.Костюк, Б.Ф.Ломов, С.Д.Максименко, В.Ф.Моргун, В.О.Соловієнко, Л.М.Титаренко); теорія та практика психолого­педагогічного дослідження (Л.Ф.Бурлачук, С.Д.Максименко); комплекснийпідхід до вивчення емоційної стійкості (О.А.Блінов, М.С.Корольчук, Б.І.Осьодло, В.Б.Стасюк).

Методи дослідження: Методи науково-психологічного аналізу, комплекс методів діагностики «Методика діагностики типу емоційної реакції на вплив. стимулів навколишнього середовища В.В.Бойко», «Інтегральна самооцінка особистості «Хто я ( в цьому світі», «Тест дослідження тривожності Спілбергера»; експеримент; методи первинної і вторинної обробки даних.Наукова новизна і теоретична значущість роботи: встановлено зв'язок між видом самооцінки та спектром емоцій, які її супроводжують і безпосередньо впливають на поведінку в ранньому юнацькому віці.

Практична' значущість роботи: розроблена і апробована програма дослідження може бути використана в роботі психологів та на практичних і лабораторних заняттях з курсу «Вікова психологія»


0773344130052952.html
0773430637907352.html
    PR.RU™